Cookie & Privacyverklaring Brout B.V.

Dit is het privacyverklaring van Brout B.V. “wij”, “ons” of “onze”, gevestigd Zandpad 42 te Maarssen en ingeschreven onder 70606803 bij de Kamer van Koophandel. Deze privacyverklaring maakt duidelijk hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://www.brout.nl hier na de “website”. Deze gegevens verzamelen wij op het moment dat u onze website bezoekt met uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon, hierna “computer”. De verwerking van persoonsgegevens verzorgen wij op een dusdanige manier dat deze in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere privacywetgeving die op dit moment geldig is. Deze privacyverklaring geldt voor alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die toegang hebben tot onze website, hierna te noemen “gebruikers”.

Welke gegevens worden door ons verzameld?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • IP-adres
 • Communicatie tussen Brout B.V. en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

Log file informatie

Door Brout B.V. wordt alleen informatie verzameld die uw browser stuurt op het moment dat u onze website bezoekt wanneer dit nodig is voor het goed func?oneren van de website. Onder goed functioneren wordt verstaan dat wij onze website kunnen beschermen tegen handelingen die de veiligheid van de website en uw computer in gevaar brengen. Dit doen wij middels logbestanden. Een logbestand bevat informatie zoals uw browers-soort, browser-versie, IP-adres, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op een pagina doorbrengt en andere statistieken.

Analytische diensten

Wij gebruiken analytische diensten van derden. Dit helpt ons om verkeer en trends van onze website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden wordt vanaf uw computer, onze website of de webpagina’s die u bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze website. Deze tools benuLen cookies. Dit zijn simpele tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of het geheugen van uw computer. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan uw computer of bestanden. Ze verzamelen anoniem informatie. Dat halen ze uit uw log-informatie en log-gedrag. Deze informatie gebruiken wij en combineren wij met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het voor ons dus niet mogelijk om u als individu te identificeren. Om dit te realiseren gebruiken we Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Op deze manier worden uw gegevens gedeeld met Google. Dit is volledig te voorkomen. U kunt de cookies namelijk uitschakelen in uw browser.

Google Adwords

Google AdWords remarketing service is een dienst van Google. We gebruiken deze dienst alleen wanneer u ons daar toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken op dezelfde plek als waar u de toestemming heeft gegeven voor de plaatsing van de voor Google Adwords remarketing benodigde cookies. Wilt u meer informatie over het privacybeleid van Google, dan verwijzen wij u door naar de volgende webpagina: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

 • Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze website te ondersteunen en verbeteren door:
 • De doeltreffendheid van onze website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken
 • Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website
 • Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren
 • Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen
 • De effectiviteit van onze marketing te kunnen inschatten

Hoe gaan wij om met communicatie?

Het is ons toegestaan uw informatie te gebruiken om contact met u op te nemen via nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. Wanneer u informatie wilt ontvangen, dan moet u zich hier zelf voor inschrijven. Op het moment dat u het niet langer op prijs stelt dat wij met u communiceren nadat u zich heeft ingeschreven, dan kunt u zich afmelden op dezelfde plek waar u zich heeft aangemeld.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Alleen wanneer u daar zelf toestemming voor geeft, of wanneer er moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting dan zullen wij uw gegevens doorgeven, verkopen of verhuren aan derden. Anders dan in de voorgenoemde gevallen zullen wij uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Hoe zit het met partijen waarmee u gebruikers inhoud kunt delen?

Inhoud en informatie die u vrijwillig openbaar maakt via onze website, zoals gebruikers inhoud, wordt beschikbaar voor het publiek. Op het moment dat u eenmaal gebruikers inhoud heeft geplaatst, kan deze worden gedeeld door anderen. De gebruikers inhoud die u openbaar maakt is doorzoekbaar door andere gebruikers. Uw profiel is dat onder voorbehoud. Wanneer u openbaar gemaakte informatie verwijdert via de website, dan kunnen daar kopieën van zichtbaar blijven in het cachegeheugen, of in bepaalde archiefpagina’s van de website. Ook op het moment dat andere gebruikers of derden deze inhoud hebben gekopieerd of opgeslagen, dan zullen deze daar beschikbaar blijven.

Wat gebeurt er in het geval van een zeggenschapswijziging?

Op het moment dat Brout B.V. of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of op het moment dat onze activa bij een andere organisatie terecht komt, dan kunnen gegevens die via onze website zijn verzameld onder de verkochte en overgedragen zaken vallen. Denk hierbij aan een fusies, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie van de organisatie. De overnemende organisatie, de koper of verkrijger, zal dan de afspraken vanuit dit cookiebeleid moeten opvolgen.

Wat in het geval van een wettelijk verzoek of ter voorkoming schade?

Wanneer er sprake is van een wettelijk verzoek dan is het ons toegestaan om toegang te krijgen tot uw gegevens en deze te bewaren en/of te delen als antwoord op een weLelijk verzoek. U zou hierbij kunnen denken aan bijvoorbeeld een huiszoekingsbevel of een dagvaarding. Daarnaast is het ons toegestaan uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij in de veronderstelling zijn dat dit noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen of aan het licht brengen van fraude of andere activiteiten die illegaal zijn. Of om u, anderen en onszelf te beschermen. De gegevens die wij ontvangen over u kunnen worden geopend, bewerkt en bewaard. Het is in zo’n geval toegestaan om dit voor een langere periode te doen wanneer dit noodzakelijk is voor een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek die betrekking heeft op onze voorwaarden, beleid of om op wat voor manier dan ook schade te voorkomen.

Hoe gaan wij om met beveiliging en veiligheid?

Als Brout B.v. hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen wat voor vorm van onrechtmatige bewerking dan ook. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van een uniek wachtwoord. Echter, wij kunnen niet verzekeren dat de informatie op onze website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een uniek wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van e-mail tussen u en Brout B.V. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Hoe zit het met internationale overdraging?

Uw informa?e kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de weLen omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Wat voor bewaartermijn hanteren wij?

Conform de AVG en overige relevante wet- en regelgeving bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor deze gegevens verzameld of verwerkt worden. Wanneer u meer informa?e wilt over de bewaartermijnen van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via goingbrout@brout.nl.

Hoe zit het met het recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit?

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt (laten) wijzigingen of (laten) verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan uzelf of aan een derde, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar goingbrout@brout.nl. Wanneer u bezwaren heeft tegen de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat als u applicaties, websites en diensten van derden gebruikt?

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze website. Hieronder wordt ook verstaan de informatie of inhoud die daar bij hoort. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw activiteiten en gedrag op een applicatie, website of dienst van een derde, daaronder begrepen de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. U gaat er mee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor derden die u toegang heeft gegeven tot uw gebruikers inhoud. Wanneer u gebruik maakt van een applicatie, website of diensten van derden, en u deze derden toegang geeft tot uw gebruikers inhoud, is dit voor eigen risico.

Hoe gaan wij om met kinderen op de website?

De website plaats niet bewust cookies op het moment dat de computer, laptop, tablet of mobiele telefoon wordt gebruikt door iemand die jonger is dan 16 jaar, hierna “kinderen”. Op het moment dat wij er achter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van kinderen zonder de toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van de server. Wanneer u een vermoeden heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar goingbrout@brout.nl. Op het moment dat wij persoonsgegevens hebben gekregen van toen u nog een kind was, dan zullen wij er voor zorgen om deze op uw verzoek te verwijderen. Wanneer u vermoed dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar goingbrout@brout.nl.

Wijzigingen in ons privacyverklaring

Gedurende de tijd kan het voorkomen dat wij onze privacyverklaring aanpassen dan wel updaten. Het is daarom verstandig om regelmatig onze verklaring eens weer te bekijken. De aanpassingen die wij doorvoeren worden effectief op het moment dat deze gepubliceerd zijn op onze website.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met Brout B.V. door een e-mail te sturen naar goingbrout@brout.nl of een brief te sturen naar:
Brout B.V.
Zandpad 42
3601 NA Maarssen

privacy policy brout